เป็นบริษัท ที่รับปรึกษาแก้ไขปัญหา ออกแบบ และติดตั้ง เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียตาม อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
 
งานระบบบำบัดน้ำเสีย
ด้วยชีวภาพ
งานระบบบำบัดน้ำเสีย
ด้วยเคมี
Biology Treatment System Chemical Treatment System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
ไร้อากาศ
Anaerobic
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
ตะกอนเร่ง
  ( AS ) Activated Sludge
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
ลากูน
  Oxidation Pond
   
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยก
ตะกอนโลหะหนัก
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
  แยกตะกอนไขมัน
   
   
   
   
       
 
งานด้านเครื่องสูบน้ำเสีย งานด้านแยกไขมัน งานด้านเครื่องเติมอากาศ งานด้านเครื่องรีดตะกอน
Waste Water Pump Dissolved Air Flotation
Unit (DAF)
Aerator System Filter Press Unit
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ไร้อากาศ
  Anaerobic
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ตะกอนเร่ง
  ( AS ) Activated Sludge
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ลากูน
  Oxidation Pond
   
Oil Scrimmer  
แอร์โบลว์เวอร์ Air Blowe
ปั๊มเติมอากาศใต้น้ำ 
  Submersible Pump
Jet Aerator
Surface Aerator
   
   
       
งานด้านบ่อตกตะกอน งานด้านเชื่อจุลินทรีย์ งานด้านอุปกรณ์ งานด้านระบบไฟฟ้า
บ่อตกตะกอนชนิด
  ทรงกลมกรวยแหลม
บ่อตกตะกอนชนิด
  ทรงกลมกรวยป้าน
   
   
   
Biological
เครื่องวัดอัตราการไหล
  Flow meter
งานด้านเครื่องวัดค่า
  เครื่องสูบจ่ายสารเคมี
pH ControllerpH Controller
เครื่องสูบจ่ายสารเคมี
  Dosing pump
Electrical System
       
       
 
   
© http://www.tonesaipainuam.com | Online 1 User | Hit : 939049 | SOFTWARE
PROWEB BIZ Version 9.5 Service Class B